Formulier

Privacyverklaring

Dieetlust gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevens

Als u gebruik maakt van diensten van Dieetlust dan heeft Dieetlust gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:
  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig

Dieetlust heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doet Dieetlust alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaart Dieetlust uw gegevens?

Dieetlust bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Dieetlust verstrekt uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan de verwijzer/huisarts of een overdracht naar een andere instelling). Dieetlust heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Dieetlust verstrekt uw gegevens uitsluitend aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Dieetlust een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Dieetlust blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dieetlust.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat, hiervoor is legitimatie altijd noodzakelijk.

Beveiliging

Dieetlust neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via 06-57987452 of info@dieetlust.nl.

Google Analytics

Dieetlust volgt de pagina’s die u bezoekt via Google Analytics. Dieetlust verzamelt geaggregeerde gegevens om te controleren hoe deze website functioneert en hoe Dieetlust uw online-ervaring kan verbeteren. Dieetlust deelt geen informatie met Google en alle door Dieetlust gebruikte IP-adressen zijn anoniem. Het privacybeleid van Google is in te zien op: www.google.com/privacypolicy.html

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Dieetlust en van derden rusten. Zo zijn foto’s, teksten en overige grafische vormgeving van deze website auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Dieetlust, (onderdelen van) deze website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen aan te brengen in (onderdelen van) deze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Dieetlust behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen.

Meer informatie

Als je vragen heeft over het gebruik van uw gegevens door Dieetlust dan kunt u contact opnemen met Tanja Schouten-Kolvers via 06-57987452 of info@dieetlust.nl. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Illustratie van een koe met kalfje in een weide.
× Whatsapp je vraag