Illustratie van een vergrootglas op een verpakking.

Algemene- en betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen de diëtist en de cliënt/patiënt inzake levering van diensten.

In deze algemene- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  • Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetbehandeling levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
  • Cliënt/Patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.
  • Dieet: voeding op medische indicatie.
  • Dieetbehandeling: advisering en begeleiding omtrent een dieet.
  • Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat er sprake is van een medische indicatie.

Een exemplaar van de algemene- en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar.

Algemene voorwaarden

 1. De cliënt/patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van de diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetbehandeling of voedingsadvisering.
 2. Indien er sprake is van dieetbehandeling kan de begeleiding van de cliënt/patiënt niet eerder starten dan nadat de cliënt/patiënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen of er, in geval van directe toegankelijkheid, een screening door de diëtist heeft plaatsgevonden. De diëtist houdt de verwijzend persoon of instantie op de hoogte van het verloop van de behandeling, tenzij de cliënt/patiënt dit niet wenst.
 3. De diëtist informeert de cliënt/patiënt over de kosten van de dienstverlening.
 4. De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit de tijd die de cliënt/patiënt bij de diëtist heeft doorgebracht (directe cliënt-/patiëntgebonden tijd) vermeerderd met de tijd die de diëtist eventueel heeft besteed aan cliënt-/patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de cliënt/patiënt niet aanwezig is (indirecte cliënt-/patiëntgebonden tijd). De totaal bestede tijd wordt gefactureerd in eenheden per kwartier.
 5. De cliënt/patiënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult (voor screening, advisering of behandeling).
 6. Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar de diëtist een contract mee heeft, tot het maximaal gecontracteerde aantal uren per kalenderjaar. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van het maximaal gecontracteerde aantal behandeluren, ontvangt de patiënt/cliënt een rekening die hij/zij binnen 14 dagen dient te voldoen aan de diëtist. De betaling dient overgemaakt te worden op NL27ASNB8821108023 ten name van Dieetlust.
 7. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar waarbij de cliënt/patiënt is verzekerd, schort de betalingsverplichting niet op.
 8. Indien de cliënt/patiënt een gemaakte afspraak met de diëtist niet na kan komen, dient hij/zij dit minimaal 24 uur van tevoren aan de diëtist door te geven. Indien de te annuleren afspraak op een dag na een weekend of een feestdag valt, dient de cliënt/patiënt uiterlijk de werkdag ervoor, voor 12:00 uur, te annuleren.
 9. Gemaakte afspraken die niet op tijd worden geannuleerd worden bij de cliënt/patiënt in rekening gebracht, hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. De rekening bedraagt ten hoogste vier maal het kwartiertarief. Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 10. De cliënt/patiënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor de gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
 11. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt/patiënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
 12. De artikelen 3 tot en met 10 van de algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.
 13. De advisering van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.
 14. De diëtist doet al het mogelijke om de cliënt/patiënt de behandeling te bieden die hij/zij nodig heeft. Indien de cliënt/patiënt ontevreden is over de behandeling dan zal hij/zij zich eerst in verbinding stellen met de behandelend diëtist om dit geschil in onderling overleg op te lossen. De diëtist stelt het zeer op prijs als u aan haar kenbaar maakt waar u ontevreden over bent of wat u gewijzigd wilt zien in uw behandeling. Gezamenlijk kan er dan gezocht worden naar een bevredigende oplossing voor uw onvrede.
  Mocht de cliënt/patiënt onverhoopt nog steeds ontevreden zijn, dan kan hij/zij een officiële klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici op www.klachtenloketparamedici.nl. De diëtist is via de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) aangesloten bij de Klachtenregeling Paramedici.

Betalingsvoorwaarden

 1. De door de diëtist aan de cliënt/patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
 2. Indien de cliënt/patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, zal de diëtist de cliënt/patiënt in gebreke stellen en een termijn geven om alsnog te betalen. Bij gebreke van deze tijdige betaling is de cliënt/patiënt in verzuim.
 3. De cliënt/patiënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan de diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de cliënt/patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
 4. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de cliënt/patiënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.
 5. Indien de cliënt/patiënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 6. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt/patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €40,00 (alles exclusief omzetbelasting).
 7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de cliënt/patiënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Disclaimer

Deze website is met grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is Dieetlust niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de accuraatheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de inhoud van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Dieetlust en van derden rusten. Zo zijn foto’s, teksten en overige grafische vormgeving van deze website auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Dieetlust, (onderdelen van) deze website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen aan te brengen in (onderdelen van) deze website.

Wijzigingen in deze algemene- en betalingsvoorwaarden

Dieetlust behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene- en betalingsvoorwaarden. Het verdient aanbeveling om deze voorwaarden geregeld te raadplegen.

Illustratie van een koe met kalfje in een weide.
× Whatsapp je vraag